Το πολύχρωμο τοπίο της Άνοιξης στο χωριό Αμαργέτη, Επαρχία Πάφου

Στενό δρομάκι στο χωριό Όμοδος, Επαρχία Λεμεσού

Γεφύρι Κελεφός. Από τα πιο γνωστά γεφύρια στην Κύπρο, Επαρχία Πάφου

Παραδοσιακά ξύλινα ψαροκάικα - ποταμός Λιοπετρίου, Επαρχία Αμμοχώστου

Νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια πάνω από το χωριό Κάτω Δρυς, Επαρχία Λάρνακας

Χειμερινό αγροτικό τοπίο. Το χωριό Κακοπετριά, Επαρχία Λευκωσίας

Αεροφωτογραφία του λιμανιού στο Ζύγι, Επαρχία Λάρνακα

Καταταστικό

Συνίσταται οργανισμός υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (εν τοις μετά ταύτα καλουμένου η ΕΝΩΣΗ) διεπόμενος υπό του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου, του οποίου η σφραγίς φέρουσα την ως άνω επωνυμία, μεθ’ οιασδήποτε παραστάσεως την οποίαν ήθελεν αποφασίση η Γενική Συνέλευση, θα αποτελούν το έμβλημα της Ενωσης.

Η έδρα της Ένωσης θα ευρίσκεται στη Λευκωσία, στη διεύθυνση: Κυβερνητικές Κατοικίες 52, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία.

(Α) Μέλη της Ένωσης (εν τοις μετά ταύτα καλούμενα «Μέλη») είναι όλες οι Επαρχιακές Ενώσεις Κοινοτήτων. Οι Επαρχιακές Ενώσεις αντιπροσωπεύονται εις την Ένωση δια των εκάστοτε εκλελεγμένων εκπροσώπων αυτών ως προνοείται υπό του παρόντος Καταστατικού.

(Β) Επίσης Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι οι Κοινότητες της Κύπρου οι οποίες θα αντιπροσωπεύονται δια των Κοινοταρχών των. Αι Κοινότητες καθίστανται Μέλη κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης η οποία υποβάλλεται σ’ αυτό υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου δια του Κοινοτάρχη.

(Α) Οι Επαρχιακές Ενώσεις Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ως Μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, θα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με την Επαρχιακή Επιτροπή της Ένωσης Κοινοτήτων της Επαρχίας τους που δεν θα υπερβαίνει τα 9 (εννέα) άτομα.

Η Επαρχιακή Ένωση Ελεύθερης Αμμοχώστου, λόγω του μικρού αριθμού των Κοινοτήτων, θα εκπροσωπείται με 5 (πέντε) άτομα.

Οι κατεχόμενες Κοινότητες των Επαρχιών Αμμοχώστου, Κερύνειας και Λευκωσίας, θα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με τα ίδια Μέλη που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ήτοι, 2 (δύο) άτομα από τις κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου, 3 (τρία) άτομα από τις κατεχόμενες

Κοινότητες της Επαρχίας Κερύνειας και 1 (ένα) άτομο από τις κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας.

Νοείται ότι δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης στην Γενική Συνέλευση οι Κοινότητες-Μέλη, οι οποίες εκπροσωπούνται από την Επαρχιακή Επιτροπή  της Ένωσης Κοινοτήτων, ως πιο πάνω αναφέρεται.

Α) Η προάσπιση και προώθηση των εξουσιών, συμφερόντων δικαιωμάτων και προνομιών, ως Ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Κοινοτικών Συμβουλίων  και γενικώς την προώθηση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της διοικητικής αυτοτέλειας και οικονομικής αυτάρκειας και αυτοδιαχείρισης των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Β) Η επί μονίμου και οργανωμένης βάσεως συνεργασία των Μελών και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τούτων, προς ευχερεστέραν πραγμάτωσιν των κοινών αυτών σκοπών.

Γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών εις οιονδήποτε τομέα σχετιζόμενον προς τις δραστηριότητες των Μελών ως και η μετάδοση, η ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων (σχετιζομένων προς τα Μέλη) μεταξύ των Μελών αφ’ ενός αλλά και ως προς το κοινόν εν γένει και η συμμετοχή εις τα Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια ή Οργανισμούς.

Δ) Η χάραξη πολιτικών και στρατηγικών και η υλοποίηση αυτών, στη βάση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων που υφίστανται και εντοπίζονται.

Ε) Η έκφραση των απόψεων  της Ενωσης προς οιανδήποτε Αρχήν, Σώμα, Οργανισμό ή Πρόσωπον (συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνήσεως και της Βουλής) οποτεδήποτε ήθελε τούτο κριθή αναγκαίο:-

Νοείται ότι η Ενωση δεν θα έχει δικαίωμα να δεσμεύει οιονδήποτε Μέλος αλλά να εκφράζει την άποψη της  πλειοψηφίας της Ενωσης.

ΣΤ)      Η σύνταξη ή και προώθηση νομοθεσίας σχετιζόμενης προς τα Μέλη.

Ζ)        Η βοήθεια προς τα μέλη οικογένειας κοινοτάρχη (σύζυγος-παιδιά), ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της θητείας   του,καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού με συνολική ασφάλεια, με εσωτερικούς κανονισμούς.

Η βοήθεια αυτή καταβάλλεται από ειδικό ταμείο για το οποίο τηρείται ειδικός λογαριασμός στην Ενωση και διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι πόροι του ταμείου προέρχονται από χρονιαίες εισφορές των κοινοταρχών που καθορίζονται από τη Γενική    Συνέλευση της Ενωσης ανά πενταετία σύμφωνα με το ύψος της χρονιαίας αποζημίωσης που λαμβάνει ο κάθε κοινοτάρχης, καθώς και εισφορές από τους υπαλλήλους.

Νοείται ότι το ποσό της βοήθειας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης σύμφωνα με το βαθμό απορίας της οικογένειας.

Κατάσταση Λογαριασμών της Ενωσης ετοιμάζεται υπό του Προέδρου σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γραμματέα επί τη βάσει παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένης και της τηρήσεως Ταμείου και εκδόσεως αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών) δια την περίοδον η οποία αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, και οι ούτω ετοιμασθέντες λογαριασμοί αφού ελεγχθούν υπό Ελεγκτού ορισθέντος υπό της Ενωσης παρουσιάζονται ενώπιον της Ετησίας Γενικής Συνέλευσης προς έγκρισιν.

Νοείται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί/οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου Ν.104(Ι)/2017 και ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή σε περίπτωση που τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των €40,000.-

Οι ελεγμένοι λογαριασμοί μαζί με την σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή/ελεγκτή (ανάλογα με την περίπτωση) υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείων μέχρι 31/7 κάθε έτους.

Α) Συνεισφοραί

Έκαστο Μέλος συνεισφέρει εις την Ένωση ετήσια συνδρομή.

Το ύψος της συνδρομής θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 1.000,00.- εκτός εάν η Γενική Συνέλευση της Ένωσης ήθελε να το αυξήσει.

Β) Άλλοι Πόροι

Οιονδήποτε Μέλος, Οργανισμός, Αρχή, Νομικό ή φυσικό πρόσωπον, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβερνήσεως, δύναται να καταβάλει προς την Ενωση οιονδήποτε ποσόν ή να προσφέρει οιονδήποτε βοήθεια δια την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ενωσης.

Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γραμματέα ετοιμάζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου τον οποίον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίον με τη σειρά του το καταθέτει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Ενωσης.

Η Ένωση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία των Επιτροπών των Επαρχιακών Ενώσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της  Ένωσης Κοινοτήτων Ελεύθερης Αμμοχώστου,  τριών εκπροσώπων που θα υποδεικνύονται από τις Κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Κερύνειας, δύο εκπροσώπων που θα υποδεικνύονται από τις κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Αμμοχώστου και  ενός εκπροσώπου που θα υποδεικνύεται από τις Κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Οργανωτικό.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά διετία ακολούθως των συνεδρίων των Επαρχιακών Ενώσεων και προ του Παγκύπριου Συνεδρίου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται όχι αργότερο της 31ης Οκτωβρίου κάθε χρόνου και συγκαλείται με έγγραφη γνωστοποίηση αποστελλομένη προς τα Μέλη της Ενωσης δέκα τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα εξής:

α) Ετήσια Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ετήσιοι Λογαριασμοί της Ενωσης και Εκθεσις Ελεγκτών.

γ) Εκλογή Ελεγκτών.

δ) Οιονδήποτε άλλο θέμα.

α) Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα καλούνται «Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις». Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν ζητήσουν τούτο εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο τα 2/3 των Μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης για ορισμένο σκοπό που καθορίζεται στην αίτησή τους ή σε περίπτωσιν ταυτόχρονης παραίτησης τουλάχιστον 9 Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και διεξάγονται νέες αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όπως και η Τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των εγγεγραμμένων Μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωσιν μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30’ οπότε οσαδήποτε Μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται ή έχει εξουσία για τα πιο κάτω:

α)  Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες της Ενωσης και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξιν των σκοπών της σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους όρους του καταστατικού της Ενωσης.

β)  Φροντίζει να τηρούνται οι Πρόνοιες του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικόν ως και δια κάθε ζήτημα αμφισβητουμένης έννοιας.

Σε καμιά όμως περίπτωση μπορεί να τροποποιήσει το Καταστατικό.

γ)  Κηρύττει κενή την θέση οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται  ή απουσιάζει χωρίς άδεια ή λογική δικαιολογία, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις και διορίζει στη θέση του οποιονδήποτε Μέλος ήθελε αποφασίσει η Ένωση που ανήκει το Μέλος ή υποδεικνύουν οι Κατεχόμενες Κοινότητες στις οποίες ανήκει το Μέλος που παραιτείται ή απουσιάζει. Η περίοδος θητείας του διοριζομένου Μέλους θα λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωσιν που το Μέλος που παραιτείται  ή απουσιάζει είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Οργανωτικός τότε ο μεν Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο δε Γενικός Οργανωτικός από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο μέχρι να εκλέξει άλλους στη θέση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τη θέση του Αντιπροέδρου που και ούτος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κάτω των 9 μελών τότε προκηρύσσονται νέες εκλογές.

δ)  Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

ε)  Συνιστά μόνιμες ή προσωρινές υπεπιτροπές από τα Μέλη του για την μελέτη και την υποβολή εκθέσεων πάνω σε ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς της Ενωσης και καθορίζει σ’ αυτές όρους εντολής.

ζ)  Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ένωση αμισθί. Η Ένωση δύναται με απόφαση της, να καταβάλλει οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς οποιοδήποτε άλλο Μέλος της.

η)  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο μήνες. Η ημέρα, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και τα θέματα προς συζήτηση γνωστοποιούνται στα Μέλη από τη Γραμματεία της Ενωσης δέκα τουλάχιστον μέρες προ της ορισθείσας συνεδρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνεδρία αναβάλλεται για μισή ώρα και όσα Μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

Έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή όταν ζητούν τούτο εγγράφως τα 9 τουλάχιστο Μέλη. Αι έκτακται συνεδρίαι συγκαλούνται εντός 48 ωρών με γραπτή ή τηλεφωνική γνωστοποίηση από την Γραμματεία προς τα Μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία αναβάλλεται για μισή ώρα και όσα Μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωσιν όμως ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

θ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

ι) Ετοιμάζει και αναρτίζει όπου πρέπει 15 ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση πλήρη και αναλυτικούς λογαριασμούς.

κ) Υποβάλλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση και τους Λογαριασμούς της Ένωσης.

λ) Καθορίζει τους όρους προσλήψεως και εργασίας προσώπων απασχολημένων με αμοιβήν για την Ένωση.

μ) Αποδέχεται αιτήσεις Κοινοτικών Συμβουλίων ελεύθερων περιοχών που υποβάλλονται δια του Κοινοτάρχη για να καταστούν Μέλη της Ένωσης.

ν) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων που αφορούν τη Διοίκηση της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 9Α, εδάφια (2),(3),(4) του Περί Κοινοτήτων Νόμου, οι οποίοι υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Ελέγχει όλες τις κατ’ ιδίαν ενέργειες και δραστηριότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως εκτίθενται στα άρθρα 14,15 και 16 που αποτελούν αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό  Οργανωτικό και τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαρχιακών Ενώσεων εφ’ όσων δεν κατέχουν οργανική θέση στην Ένωση καθώς και 1 (ένα) εκπρόσωπο από τις Κατεχόμενες Κοινότητες και συνέρχεται: τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όποτε καλείται από τον Πρόεδρο ή ζητείται εγγράφως  από 5 τουλάχιστον Μέλη της, οπότε υποχρεούται ο Πρόεδρος να καλέσει την Eπιτροπή σε συνεδρία μέσα σε 4 μέρες. Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον Μέλη της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ευθύνεται ή έχει εξουσία για τα πιο κάτω:

α) Εκτελεί ή υλοποιεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Θέτει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια των εργασιών της.

Τα καθήκοντα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου απόντος του Προέδρου, είναι τα πιο κάτω:

α) Προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Ετήσιας ή Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα δεσμευτικά έγγραφα και αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή με γραπτή πρόσκληση ορίζουσα την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της συνεδρίας 7 (επτά) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση. Συγκαλεί σε συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο όταν τα 9 (εννέα) τουλάχιστον Μέλη του ζητήσουν τούτο εγγράφως.

Κατά τις ψηφοφορίες σε περίπτωση ισοψηφίας έχει την νικώσα ψήφο.

Συγκαλεί την Ετήσια ή Τακτική Γενική Συνέλευση ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και το Παγκύπριο Συνέδριο όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και προεδρεύει αυτών.

β) Υπογράφει κάθε δεσμευτικό έγγραφο τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Εκτελεστικό Γραμματέα για πληρωμές οι οποίες θα βασίζονται σε αποδείξεις.

γ) Λογοδοτεί κατά την Γενική Συνέλευση.

δ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τούτο θα προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο.

ε) Δύναται να εκπροσωπεί την Ενωση μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή στις μετά τρίτων σχέσεις της Ενωσης.

ζ) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

Ο Γενικός Οργανωτικός έχει τη γενική εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό όλων των υπό της Ενωσης εκδηλώσεων.

Προεδρεύει των Επιτροπών που σχηματίζονται για σκοπούς εκδηλώσεων και παρέχει οιεσδήποτε συμβουλές που ζητούνται από τις Επαρχιακές Επιτροπές για θέματα οργάνωσης περιφερειακών συσκέψεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων ομοίων εκδηλώσεων.

Τα καθήκοντα και ευθύνες του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι τα πιο κάτω:

α) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα και υπομνήματα, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς και την αλληλογραφία.

β) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης καθώς και άλλων συσκέψεων. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Ευθύνεται για την κανονική λειτουργία της Ένωσης καθώς και τη διεκπεραίωση των εργασιών της.

δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

ε) Κρατεί τα αναγκαία λογιστικά βιβλία και φυλάττει όλες τις σχετικές αποδείξεις σε ειδικό φάκελο και κάνει τις πληρωμές που εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας δύναται να κάνει πληρωμές μέχρι Ευρώ 300,00.- άνευ της εγκρίσεως του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι Ευρώ 500,00.- με την έγκριση του Προέδρου.

στ) Τηρεί βιβλίο περιουσίας της Ενωσης και φροντίζει ώστε να φυλάττεται με ασφάλεια και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ζ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα της Ενωσης, τα οποία είναι στην κατοχή του υπό τον έλεγχο του.

η) Παρέχει πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση της Ενωσης, οποτεδήποτε τούτο ήθελε ζητηθεί. Δίδει ακριβή λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που έχουν γίνει από τον ίδιον, για το υπόλοιπο των χρημάτων που είναι στην κατοχή του και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Ενωσης η οποία του είναι εμπεπιστευμένη  από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ή από την ημερομηνία των τελευταίων λογαριασμών οποιαδήποτε από τις δύο αυτές ημερομηνίες είναι η τελευταία.

θ) Καταθέτει επ’ ονόματι της Ένωσης κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα Ευρώ 300,00.- σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να αποσύρονται όμως χρήματα από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου.

Το Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης πραγματοποιείται κάθε 2 ½ χρόνια.

Σ` αυτό παίρνουν μέρος όλα τα Μέλη των Ενώσεων Κοινοτήτων των Επαρχιών καθώς και όλες οι Κοινότητες-Μέλη.

Έκαστο Μέλος Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας, θα εκπροσωπείται στο Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης, με την Επαρχιακή Επιτροπή της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 9 άτομα.

Έκαστη Κοινότητα-Μέλος θα εκπροσωπείται στο Συνέδριο δια του Κοινοτάρχη της ή εκπρόσωπου του.

Κατά το Συνέδριο γίνεται ενημέρωση, τοποθέτηση και εισηγήσεις των Μελών και σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη επαφής και  γνωριμίας μεταξύ των Μελών.

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή μεταβολή των σκοπών της Ένωσης ή διάλυση της Ένωσης, απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία να συναινούν τα 2/3 των παρόντων Μελών.

β) Οι αποφασισθείσες τροποποιήσεις ή μεταβολές των σκοπών της Ένωσης καταχωρούνται στην Αρμόδια Αρχή όπως προβλέπεται στους Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα

Νόμους 2017 έως 2019 και τους εκάστοτε Νόμους που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς.

α) Οποιοδήποτε Μέλος δύναται να αποχωρήσει της Ένωσης καθ΄ οιονδήποτε χρόνο δι΄ εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Πρόεδρο της Ένωσης ότε και παύει να είναι Μέλος της Ένωσης από της ημερομηνίας της καθοριζόμενης εις την τοιαύτη ειδοποίηση.

β) Περαιτέρω Μέλος της Ένωσης δύναται να αποβληθεί από Μέλος της Ένωσης με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμπεριφοράς που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 12 των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 έως 2019 ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

γ) Σε περίπτωση μέλους που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα αυτό παύει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με βάση διαδικασία που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

1) Η Ένωση διαλύεται:

α)   Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών στην οποία συναινούν τα 2/3 των παρόντων Μελών.

β) Όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερο από 20 (είκοσι) και αφού τηρηθούν οι σχετικές πρόνοιες του άρθρου 24(1)(β) των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμους 2017 έως 2019 και τους εκάστοτε Νόμους που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς.

γ)   Με απόφαση Δικαστηρίου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24(1)(γ)(δ) των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμους 2017 έως 2019 και τους εκάστοτε Νόμους που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς.

2) Κατά την εκκαθάριση της Ένωσης με τη διάλυση της, τα ενεργητικά περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβάζονται σε άλλο Φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό ως εκάστοτε τροποποιούνται από την Ένωση.

Ουδέν των αποχωρούντων Μελών δικαιούται εις οιονδήποτε  μερίδιον ή άλλως επί των περιουσιακών στοιχείων της Ενωσης.

1) Η Ένωση δύναται να αποτελεί Μέλος οιουδήποτε διεθνούς ή άλλου  οργανισμού, εκπροσωπούμενη υπό του Προέδρου ή και οιουδήποτε Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων προς τούτο καθοριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Επιπροσθέτως προς όλες τις εξουσίες που ρητώς χορηγούνται προς το Συμβούλιο και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των εξουσιών που χορηγούνται στο Συμβουλίου από οποιοδήποτε  άλλο Άρθρο, το Συμβούλιο θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες ενόσω αυτές βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Ενωσης, ήτοι:

α) Εξουσία να δαπανά τα χρήματα της Ενωσης με τέτοιο τρόπο όπως το Συμβούλιο θα θεωρήσει χρήσιμο για τους σκοπούς της Ενωσης.

β) Εξουσία να αποχτά στο όνομα της Ενωσης, να οικοδομεί, κατεδαφίζει, ανοικοδομεί, προσθέτει, αλλοιώνει, επισκευάζει, βελτιώνει, πωλεί ή εκποιεί ή με άλλο τρόπο να συναλλάσεται οποιαδήποτε γη, κτίρια ή οικήματα για χρήση από την Ενωση.

γ) Εξουσία να συνάπτει συμφωνίες πάσης φύσης για λογαριασμό της Ενωσης.

δ) Εξουσία να δανείζεται χρήματα έναντι εξασφάλισης οποιασδήποτε περιουσίας της Ενωσης και να παραχωρεί ή να δίνει οδηγίες για παραχώρηση υποθηκών ή αλλιώς, προς εξασφάλιση των χρημάτων αυτών.

ε) Εξουσία να εκδίδει, υπογράφει, οπισθογραφεί, δέχεται, προεξοφλεί και συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά χρεόγραφα, εντάλματα και διαπραγματεύσιμους τίτλους κάθε είδους.

στ) Εξουσία να αμοίβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών προς την Ένωση.

ζ) Εξουσία να εκχωρεί όλες ή οποιαδήποτε από τις εξουσίες του σε οποιαδήποτε υπεπιτροπή απαρτιζόμενη από τα Μέλη που δυνατόν να  διορίσει και να θεσπίζει όρους εντολής ως προς τη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας υπεπιτροπής.

η) Εξουσία να ιδρύει φιλανθρωπικά ταμεία και ταμεία αλληλεγγύης που αποσκοπούν στη βοήθεια Κοινοταρχών Μελών της και των οικογενειών τους εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την κατά Νόμο αρμόδια Αρχή.

θ) Εξουσία συγχώνευσης της Ένωσης με Σωματείο με παρόμοιους σκοπούς, με τοπική ή επαρχιακή ή παγκύπρια δραστηριότητα.

© Copyright 2020 - Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου / Designed & Developed by NETinfo Plc