15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14/1/2011

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού Πάφου, ενέκρινε το παρόν Ψήφισμα το οποίον και θα αποσταλεί προς την Κεντρική Κυβέρνηση, την Νομοθετική Εξουσία, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Μέλη της και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

1. Χαιρετίζει και καλωσορίζει τις προσφυγικές Κοινότητες και την Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας ως πλήρη και ισότιμα Μέλη της.

2. Έχοντας ενημερωθεί για τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις και διεργασίες που έγιναν για μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρεί αναγκαία την ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση,
υπογραμμίζει ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα:

α) Η Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να έχει κύρια ευθύνη και να μεριμνά με ουσιαστικό τρόπο και μέσα για την αντιμετώπιση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ύπαιθρος, όπως η αστυφιλία, η ανεργία των νέων, οι πιέσεις στην αγροτική παραγωγή, η συνεχής μείωση του εισοδήματος των κατοίκων της υπαίθρου και αρκετά άλλα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται ουσιαστική βοήθεια από την πλευρά την
πολιτείας.

β) Η μεταρρύθμιση, πρέπει να προνοεἰ τη διατήρηση και ενίσχυση της οντότητας των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Αρχών, ώστε να μην απωλεσθεί η ταυτότητα των αγροτικών περιοχών, γεγονός που αφ’ εαυτού, θα εκμηδενίσει οποιαδήποτε άλλη
προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη της Υπαίθρου.

γ) Η μεταρρύθμιση, πρέπει να προνοεί την εθελοντική δημιουργία συμπλεγμάτων Τοπικών Αρχών στη βάση γενναιόδωρων οικονομικών και άλλων κινήτρων που θα δοθούν για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση. Οι γεωγραφικές ενότητες των συμπλεγμάτων να είναι απόρροια των αποφάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων και της οικείας Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων.

δ) Η μεταρρύθμιση πρέπει να προνοεί την ουσιαστική ενίσχυση των Κοινοτικών Αρχών με πρόσθετες εξουσίες και πόρους, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο μέσω της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών.

ε) Η μεταρρύθμιση πρέπει να προνοεί την εγκαθίδρυση νέων περιφερειακών δομών, όπως τα Επαρχιακά Συμβούλια, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων περιφερειακής
ανάπτυξης. Στα Συμβούλια αυτά, σε ότι αφορά τις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων να έχουν τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται και όχι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα Συμβούλια για να επιβληθούν από
άλλους, στις Τοπικές Κοινωνίες των αγροτικών περιοχών, αποφάσεις για θέματα που πρώτιστα αφορούν τις αγροτικές περιοχές.

3. α) Να συνεχιστεί η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η επιμόρφωση των Κοινοταρχών και των υπαλλήλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

β) Το κράτος να συμβάλλει οικονομικά , έτσι που ο εμπλουτισμός των γνώσεων των αυτοδιοικητικών, να περιλαμβάνει και επισκέψεις στο εξωτερικό, διαφωνώντας κάθετα με την πρόσφατη εγκύκλιο των Επάρχων προς τα Κοινοτικά Συμβούλια.

γ) Η εγγραφή των αγροτικών δρόμων παραμένει μείζον θέμα για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων και θα πρέπει να τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.

δ) Η εκπόνηση των ρυθμιστικών σχεδίων να συνεχιστεί σε επίπεδο Κοινότητας όσον και σε επίπεδο περιφέρειας απρόσκοπτα και χωρίς χρονοτριβές.

ε) Να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί η στεγαστική πολιτική από Επιτροπή, στην οποία να συμμετέχει και η Ένωση Κοινοτήτων, με σκοπό να τεθούν νέα κριτήρια και
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές να υιοθετηθεί ειδικό καθεστώς.

ζ) Αναμένουμε την πλήρη υλοποίηση του νέου Σχεδίου που αφορά τις Δημόσιες Μεταφορές, όπως αυτό μας έχει παρουσιαστεί και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με μεγάλη
επιτυχία, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Χαιρετίζουμε την αύξηση των δρομολογίων προς τις αγροτικές περιοχές αναμένοντας περαιτέρω αύξηση αυτών των δρομολογίων και
την άμεση σύνδεση των αγροτικών περιοχών με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

η) Να τροποποιηθεί κατάλληλα ο Περί Κοινοτήτων Νόμος έτσι που να μην καταβάλλουν οι Κοινότητες ελεγκτικά δικαιώματα προς την Ελεγκτική Υπηρεσία.

θ) Η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς τις Κοινότητες και που σήμερα είναι 18 εκατομμύρια ευρώ, να αυξηθεί κατ’ αναλογία της αύξησης που δόθηκε στους Δήμους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η όποια μείωσή της.
Η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να κατανέμεται σε ποσοστά τουλάχιστον το 60% προς τους Δήμους και το 40% προς τις Κοινότητες. Να μειωθεί το ποσοστό συνεισφοράς των Κοινοτήτων στα έργα ανάπτυξης όπως έχει συμφωνηθεί.

ι) Να γίνει άμεσα μελέτη, για αναθεώρηση του ποσού που επιστρέφεται στις Κοινότητες, ως απώλεια του επαγγελματικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα καθώς και για το ποσό που
επιστρέφεται στις Κοινότητες για καταβολή Φ.Π.Α. στα έργα ανάπτυξης.

κ) Οι Κοινότητες και οι Ενώσεις να έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη χωροθέτηση των λεγόμενων οχληρών αναπτύξεων.

λ) Να δοθούν προς τις Κοινότητες, οικονομικά κίνητρα, πέραν της κρατικής χορηγίας, για τις όποιες συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών αλλά και για την από κοινού διοργάνωση
πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

μ) Η Ένωση να έχει ρόλο και λόγο, στα κονδύλια που παραχωρούνται και κατανέμονται για αναπτυξιακά έργα στις Κοινότητες.

ν) Οι αναγκαίες και απαραίτητες τροποποιήσεις του Περί Κοινοτήτων Νόμου, να κατατεθούν για τροποποίηση στη Βουλή άμεσα, όπως αυτές συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Εσωτερικών και που ούτως ή άλλως περιλαμβάνονται να τροποποιηθούν, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης.

ξ) Να ενταχθούμε σε επίπεδο Ενώσεων και Κοινοτικών Συμβουλίων, στο πρωτόκολλο της Δημοκρατίας.

ο) Οι εκκρεμότητες που αφορούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων Κοινοταρχών, όπως η αύξηση της αποζημίωσης, το μεταβιβάσιμο της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης αλλά και η κάλυψη των μελών των οικογενειών τους με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα κρατικά ιατρικά ιδρύματα, να αντιμετωπιστούν άμεσα από το Υπουργείο, δεδομένου ότι έχουν συζητηθεί κατά κόρον, δόθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εδώ και αρκετό καιρό, που ζητήθηκαν από το Υπουργείο και η όποια περαιτέρω καθυστέρηση είναι πραγματικά αδικαιολόγητη. Επίσης, να απαλλαγεί πλήρως η αποζημίωση που λαμβάνουν οι Κοινοτάρχες από τη φορολογία.

π) Η όποια τροποποίηση του Νόμου που αφορά τους εκλογικούς καταλόγους, να ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις που καταθέσαμε, χωρίς να δημιουργεί τις όποιες διακρίσεις, ανισονομίες και ανισοπολιτιακές καταστάσεις.

ρ) Να επισπευσθούν οι διαδικασίες κατασκευής των αυτοκινητόδρόμων Πάφου –Πόλης Χρυσοχού, Λεμεσού –Σαϊττά, Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, Λευκωσίας-Ευρύχου.

σ) Να αντιμετωπιστεί άμεσα, το θέμα της εκπροσώπησης της Ένωσης, όπως αυτή απορρέει μέσα από τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς, τόσο στο Πολεοδομικό Συμβούλιο όσον και στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.