Το έργο LOCAL4GREEN PLUS έχει υποστηριξεί Τοπικές Αρχές να καθορίσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πράσινες πολιτικές και συγκεκριμένα πράσινη φορολογία, με στόχο την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) τόσο στον δημόσιο, ιδιωτικό τομέα όσο και στα νοικοκυριά. Η εφαρμογή πράσινων πολιτικών συνδυάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα που υιοθετήθηκαν από τις Τοπικές Αρχές με τη δέσμευση τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Σε αγροτικές περιοχές και νησιά  οι τοπικές πράσινες πολιτικές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές έχουν οικονομικούς και τεχνικούς περιορισμούς, τα σχέδια προώθησης ΑΠΕ θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη συνεργασία και τον ενεργό ρόλο του ιδιωτικού τομέα και των νοικοκυριών. Η πράσινη φορολογία αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την καθοδήγηση και τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων στην προώθηση ΑΠΕ. Το έργο υποστήριξε την εφαρμογή καινοτόμων  πράσινων πολιτικών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους για την περαιτέρω διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος Interreg MED

 

Μάθε περισσότερα:

https://local4green.interreg-med.eu/

https://www.facebook.com/local4green/

 

The project LOCAL4GREEN PLUS supported Local Authorities to define and implement innovative local fiscal policies and specifically green taxation, intended to promote renewable energy sources (RES) both in the public, private sector and households, mainly in the framework of the Sustainable Energy Action Plans adopted by Local Authorities signatories of the Covenant of Mayors. In rural areas and islands of MED regions, local fiscal policies have a key role in increasing renewable energy sources. Since rural local authorities have economical and technical constraints, RES promotion plans should prioritize collaboration and active roles for private sector and households. Local fiscal systems and green taxation are proper tools to lead and engage such actors in RES. The project have been supported the testing of innovative local green fiscal policies, and monitoring their results in spreading renewable energy sources.  The project is co-financed by the European Regional Development Fund, through the Interreg MED Program

 

Learn more:

https://local4green.interreg-med.eu/

https://www.facebook.com/local4green/