ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Την Τετάρτη 31/8/2022 ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή και άλλων υπηρεσιακών λειτουργών του Υπουργείου για συζήτηση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τις κοινότητες ενόψει της λειτουργίας των συμπλεγμάτων των υπηρεσιών των κοινοτήτων τον Ιούνιο του 2024.

Στην συνάντηση συμφωνήθηκε όπως, αρχίσει άμεσα εντατικός διάλογος μεταξύ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό τον καθορισμό της υπηρεσιακής δομής που θα πρέπει να έχει το κάθε σύμπλεγμα. Ο καθορισμός της υπηρεσιακής δομής κρίθηκε απαραίτητος γιατί με βάση αυτόν θα πρέπει στη συνέχεια να στελεχωθούν τα συμπλέγματα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περαιτέρω συμφωνήθηκε όπως στα πλαίσια του πιο πάνω διαλόγου, εξεταστεί η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις κοινότητες και κατ’ επέκταση στα συμπλέγματα τους, η ρύθμιση ορισμένων κενών που υπάρχουν στο Νόμο και τέλος όπως μελετηθεί ο επανακαθορισμός του ύψους της κρατικής χορηγίας που καταβάλλεται στις Κοινότητες.

Ειδικά για το θέμα της κρατικής χορηγίας συμφωνήθηκε όπως αυτή επανακαθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι αυτή θα καθοριστεί κατ’ ανάλογο τρόπο όπως έγινε στην περίπτωση των Δήμων λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των κοινοτήτων. Η δεύτερη αρχή είναι ότι η κρατική χορηγία θα αντανακλά την επιθυμία του Κράτους να επενδύσει στο θεσμό των συμπλεγμάτων των κοινοτήτων παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους πολίτες, να εφαρμόζουν με αναμφισβήτητη επάρκεια τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών τους.

Τέλος, στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα άλλα αιτήματα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ενώ έγινε αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα όπως π.χ. η διοργάνωση εντός του Φθινοπώρου από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ενημερωτικών παρουσιάσεων προς τα μέλη και το προσωπικό των Κοινοτικών Συμβουλίων σχετικά με το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για τις κοινότητες λόγω της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και της ένταξης των κοινοτήτων σε συμπλέγματα υπηρεσιών.