Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος από το  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για Εθνικούς Εμπειρογνώμονες προς υλοποίηση του Έργου «Ενδυναμώνοντας τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο», που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων, την Ένωση Δήμων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αίτησης: 6 Μαρτίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε στον πιο κάτω Σύνδεσμο

https://www.coe.int/en/web/good-governance/call-for-experts