ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμης θέσης Γραμματέα (Θέση πρώτου διορισμού).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

Ειδική Μισθοδοτική Κλίμακα:

Ευρώ: (27.000,  27.650,  28.300,  28.950,  29.600,  30.250,  30.900,  31.550,  32.200,  32.850,  33.500,  34.150,  34.800,  35.450,  36.100,  36.750,  37.400,  38.050,  38.700,  39.350,  40.000)

Στη μισθοδοσία θα αποκόπτονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ταμείο Προνοίας. Θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό και 13ος μισθός.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και είναι υπεύθυνος/η έναντι του Προέδρου της Ένωσης για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των γραμματειακών υπηρεσιών, του γραφείου και του προσωπικού.
 • Μεριμνά για:

α) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Ένωσης Κοινοτήτων,  Νομοθεσίας και Κανονισμών.

β) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης.

γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και την υποβολή εισηγήσεων.

δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ένωσης, την παρακολούθηση της προόδου για τις διάφορες ενέργειες και δράσεις που συμφωνούνται, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς όλων των κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών καθώς και άλλους εταίρους  για θέματα που έχουν σχέση με την Ένωση Κοινοτήτων και τις Κοινότητες.

4) Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

5) Μελετά και παρουσιάζει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη των Κοινοτήτων και ενημερώνει τις Κοινότητες, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

6) Είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και τη μεταφορά των αρχείων του γραφείου σε ψηφιακή μορφή.

7) Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

8) Εποπτεύει, καθοδηγεί και μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού.

9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Σημείωση:

 1. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά, Οικονομικά, Εμπορικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Γνώση του περί Κοινοτήτων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με την Τοπική Αρχή και την Ένωση Κοινοτήτων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών αρχείων, έρευνας στο διαδίκτυο και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών του Microsoft Office όπως Word, Excel, Outlook, PowerPoint, κ.α.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
 • Εμπειρία και εμπλοκή σε ευρωπαϊκά και τοπικά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

Σημειώσεις:

 • Οι αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση θα προσκληθούν σε συνέντευξη (προφορική εξέταση).
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του.
 • Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα πρέπει να επιτύχει σε εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ένωσης Κοινοτήτων, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό του.

Προϋποθέσεις Διορισμού

 1. Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Να πληροί τους όρους και να κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.
 3. Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 4. Να μην έχει απολυθεί ή να τερματιστεί στο παρελθόν η υπηρεσία του/της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
 5. Να πιστοποιείται από Ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση ότι είναι κατάλληλος/η από πλευράς υγείας για την εν λόγω θέση.

Υποβολή Αιτήσεων

 1. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (διεύθυνση: Κυβερνητικές Κατοικίες, 52 – 2063 Στρόβολος, ή/και στο τηλέφωνο 22672576 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 7.30π.μ. μέχρι 3.00μ.μ.) καθώς και από την ιστοσελίδα της Ένωσης www.ekk.org.cy)
 2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ένωσης έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη πιο πάνω διεύθυνση. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέρι),
 3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο ανωτέρω Σχέδιο Υπηρεσίας.
 4. Η διαδικασία προκήρυξης και εξετάσεων της συγκεκριμένης θέσης της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης στο τηλ: 22672576.

 

 

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της για το θάνατο του Σωκράτη Χάσικου

NΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2018

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου Πολιτικής Άμυνας
Εκστρατεία ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμύρας

Διαδραστικοί Πλημμυρικοί Χάρτες προσβάσιμοι σε κάθε πολίτη

Η Πολιτική Άμυνα οργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του κινδύνου από τις πλημμύρες και την λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές και τους ίδιους τους πολίτες.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει την ενημέρωση για τους «Διαδραστικούς Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας», που είναι προσβάσιμοι στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης άμεσα να διαπιστώσει κατά πόσο το σπίτι ή η περιουσία του είναι σε περιοχή κινδύνου πλημμυρών. Περιλαμβάνει επίσης σειρά άλλων δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προβολής, όπως ενημερωτικές συναντήσεις σε κάθε επαρχία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, την κυκλοφορία ενημερωτικού υλικού και άλλα.

Οι «Διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας» βρίσκονται αναρτημένοι στην νέα Ενημερωτική Ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο www.civildefence.com.cy/floodmaps και στην ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Υδάτων www.moa.gov.cy/wdd.

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν έρευνα με την εισαγωγή της διεύθυνσης, ή του κτηματολογικού αριθμού του τεμαχίου της περιουσίας του Εντός Οκτωβρίου θα αρχίσει ο κύκλος των δραστηριοτήτων με τις οποίες η Πολιτική Άμυνα θα ενημερώσει τους οργανωμένους φορείς και το κοινό κατά επαρχία, για να έχουν πληρέστερη γνώση για τη σημασία της αξιοποίησης των πλημμυρρικών  χαρτών, αλλά και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Για μέτρα αυτοπροστασίας, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:https://civildefence.com.cy/plirofories-prostasias/

Υπόβαθρο πληροφοριών για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την ανάγκη θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας. Το 2007 εξέδωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η οποία προνοεί για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Στο νησί μας υπάρχει το φαινόμενο των ταχυπλημμυρών, των πλημμυρών, δηλαδή, που προκαλούνται αιφνίδια από έντονη βροχόπτωση. Έτσι, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, για να μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.
Η Κύπρος εναρμονίστηκε με την Οδηγία θέτοντας σε ισχύ το 2010 τους εναρμονιστικούς Νόμους για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και προχώρησε στην χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο.
Η Πολιτική Άμυνα έχει οριστεί ως επικεφαλής φορέας υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ό,τι αφορά τη διαφώτιση του πληθυσμού. Τα Τμήματα Αναπτύξεως Υδάτων και Περιβάλλοντος ορίστηκαν ως συμβουλευτικοί φορείς για τη δράση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες,
Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλ. 99564008

Ψήφισμα για την Μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τα προβλήματα των Κοινοτήτων» με ημερομηνία 22/01/2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της για το θάνατο του Αλέξη Γαλανού

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον απρόσμενο και αδόκητο θάνατο του  Δημάρχου Αμμοχώστου,  Αλέξη Γαλανού, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Πρόεδρος της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Ο Αλέξης Γαλανός, έφυγε με την πικρία της μη υλοποίησης του οράματός του παρά τους αγώνες και τις προσωπικές θυσίες του, για επιστροφή της αγαπημένης του πόλης, της Αμμοχώστου, στους κατοίκους της.

Ως Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ανέπτυξε στενή συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, λειτούργησε συναινετικά, με αλληλοσεβασμό, φέρνοντας τους δύο Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς της Κύπρου σε πλήρη συνεργασία, με αποκορύφωμα την από κοινού ίδρυση της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, αναλαμβάνοντας και ως Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της προς τη σύζυγο, τα τέκνα του εκλιπόντος καθώς και στον Δήμο Αμμοχώστου.

Αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης όσο αφορά τη λειτουργία Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο Τελική Έκθεση

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσκληση για τη Διάλεξη του Γραμματέα του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών κ. Andrea Kiefer με τίτλο «Το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης – ο υποστηρικτής της τοπικής δημοκρατίας»

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – 11/1/2017

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2017, η πρώτη Εκλογική Συνεδρία, στα πλαίσια της διαδικασίας για ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων που θα έχει ως κατάληξη, την εκλογή της νέας Γενικής Συνέλευσης και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.
Η εκλογική συνεδρία διενεργήθηκε για την Ένωση Ελ. Κοινοτήτων Αμμοχώστου κατά την οποία, ομόφωνα, επανεκλέγηκε ως Πρόεδρος της Ένωσης ο κ. Κυριάκος Τρισόκκας, Κοινοτάρχης Λιοπετρίου.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης εκλέγηκε ο κ. Μιχάλης Καουνάς, Κοινοτάρχης Αγίου Γεωργίου Αχερίτου.

Ο κ. Τρισόκκας, μετά την εκλογή του, αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα δίκαια και τα δικαιώματα τόσον των Κοινοτήτων της Επαρχίας όσον και των Κοινοταρχών καθώς και ευρύτερα, την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Ως προς τις προτεραιότητες του, έθεσε το θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας ότι δεν συμμερίζεται την ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακού Συμπλέγματος Υπηρεσιών, διαφωνώντας κάθετα ως προς τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου που προωθείται και σε συνδυασμό με τις
αρμοδιότητες που φαίνεται να παραχωρούνται σε αυτό, παραβιάζεται ο Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά τη διαχείριση του νερού, που σε καμία περίπτωσηδεν θα γίνει αποδεκτή και δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής, στο Επαρχιακό Σύμπλεγμα Υπηρεσιών.
Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι, η άδικη και ανισοπολιτειακή τιμολόγηση των σκουπιδιών στην Κύπρο. Είναι αδικημένες είπε, οι Κοινότητες και οι πολίτες των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και θα απαιτήσει την άμεση προώθηση από την Κυβέρνηση της ενιαίας τιμολόγησης στο θέμα αυτό.
Τρίτο θέμα, θα είναι η απαίτηση για επαναφορά της κρατικής χορηγίας προς τις Κοινότητες, τουλάχιστον στο ύψος που ήταν πριν τη μείωση λόγω κρίσης.

Όπως μας έχει πληροφορήσει ο Γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, η νέα Εκλογική Συνέλευση θα είναι για την Επαρχία Λεμεσού και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 – ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΑΦΟΣ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.